Kanały dystrybucji i promocja żywności w gospodarstwach rolnych z regionu Warmii i Mazur: znaczenie i potencjał

Authors

Dominika Jakubowska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-2797-9680
Adam Rudzewicz
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-7807-9375
Iwona Michalina Batyk
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6230-7441

Keywords:

kanały dystrybucji, promocja żywności, krótkie łańcuchy dostaw

Synopsis

Monografia przedstawia istotę i znaczenie kanałów dystrybucji i możliwości sprzedażowych oraz narzędzi promocyjnych w funkcjonowaniu współczesnego rolnictwa. Głównym celem jest diagnoza kierunków i perspektyw rozwoju konwencjonalnych i ekologicznych gospodarstw rolnych, które będą funkcjonowały w warunkach określonych w Planie Strategicznym dla WPR. Monografia ma charakter studium teoretyczno-empirycznego. Zawiera wyniki badań ankietowych zrealizowanych w roku 2022 wśród rolników z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W badaniach udział wzięło 275 przedstawicieli gospodarstw konwencjonalnych oraz 158 przedstawicieli gospodarstw ekologicznych. Rolnicy wykazują wstrzemięźliwe postawy wobec potencjalnych inwestycji w swoje gospodarstwa. Niezależnie od rodzaju produkcji prowadzonej w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych inwestycje w rozwój gospodarstw związane są najczęściej z: zakupem maszyn i urządzeń, zakupem ziemi oraz z budową czy rozbudową budynków. Do najważniejszych ograniczeń umożliwiających inwestycje należą zbyt wysokie koszty kredytów i zbyt niskie dopłaty. Ronicy dostrzegają również szansę rozwoju w postaci dostępności do rozbudowanej infrastruktury bezpośredniego handlu detalicznego. Wydaje się to szczególnie korzystne dla gospodarstw ekologicznych. Najbardziej popularnymi kanałami zbytu produktów jest sprzedaż ich do: hurtowni, przetwórni czy firm zajmujących się konfekcjonowaniem. Współpraca realizowana jest na podstawie kontraktów z przetwórcami i długoterminowych umów handlowych. Wyniki przedstawionych badań mogą być inspiracją do dalszych pogłębionych analiz i dyskusji.

Downloads

Published

November 2, 2022

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.