Rozwój rynku nieruchomości a preferencje mieszkaniowe pokolenia Z

Authors

Mariola Grzybowska-Brzezińska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6571-1140
Dominika Kuberska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-7100-1017

Keywords:

pokolenie Z, preferencje, rynek nieruchomości mieszkaniowych

Synopsis

Poznanie i zrozumienie specyfiki zachowań konsumentów jest niezwykle istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw. Budując swoją pozycję konkurencyjną stoją one przed wyzwaniem, jakim jest rozpoznanie nie tylko potrzeb, ale również preferencji konsumentów wraz z zestawem uwarunkowań i determinant je kształtujących. Decyzje podejmowane przez konsumentów są wypadkową wielu czynników, których mnogość jest uzależniona między innymi od stopnia znaczenia dokonywanego zakupu w budżecie jednostki.

Mimo szeregu dostępnych opracowań, w których autorzy przybliżają czytelnikom problematykę zachowań konsumentów, zawarta w nich wiedza może podlegać dezaktualizacji w wyniku zachodzących na rynkach przemian. Innym powodem występujących w odniesieniu do tematyki zachowań konsumentów luk badawczych są zmiany pokoleniowe, wraz z którymi na rynkach pojawiają się kolejne kohorty nabywców, których zachowanie nie może być do końca wyjaśnione na postawie wniosków płynących z badań prowadzonych wśród wcześniejszych generacji. Ten fakt stanowił kluczową przesłankę podjęcia przez autorki badań nad preferencjami mieszkaniowymi pokolenia Z, którego decyzje zakupowe odgrywają coraz większą rolę na rynku nieruchomości w Polsce.

Publikacja zawiera wyniki i wnioski płynące z badań gabinetowych oraz terenowych, w których na główną oś przeprowadzonego postępowania badawczego składała się identyfikacja wybranych przemian demograficznych zachodzących w Polsce mających wpływ na funkcjonowanie rynku nieruchomości, przegląd literatury przedmiotu i wynikająca z niego synteza wniosków dotyczących po pierwsze zachowań konsumenckich a po drugie specyfiki zachowań przedstawicieli pokolenia Z oraz badanie ankietowe dotyczące preferencji analizowanej kohorty w odniesieniu do jej przyszłych decyzji nabywczych na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Współcześnie rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce podlega dwóm kluczowym trendom demograficznym. Pierwszy z nich jest wynikiem wydłużania się długości życia oraz spadku dzietności, co w konsekwencji prowadzi do starzenia się społeczeństwa. Drugi trend odnosi się natomiast do kwestii natężenia ruchów migracyjnych zarówno wewnątrz kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym. Tak nakreślona perspektywa demograficzna stanowi jedno z najistotniejszych uwarunkowań funkcjonowaniu rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Jednocześnie w coraz większej liczbie transakcji kupna i wynajmu lokali mieszkaniowych po stronie popytowej występują przedstawiciele pokolenia Z. W konsekwencji, w ujęciu makroekonomicznym, wzrasta znaczenie tego pokolenia jako podejmującego decyzje nabywcze na rynku nieruchomości. Za sprawą przeprowadzonych badań ankietowych autorki podejmują się w publikacji odpowiedzi na pytanie o to jakie są deklarowane preferencje nabywcze pokolenia Z na rynku nieruchomości mieszkaniowych w kontekście jego przyszłych zachowań.

Downloads

Published

September 20, 2022

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.