Między teraźniejszością a przyszłością. Strategia rozwoju miasta w świetle koncepcji smart city

Authors

Wojciech Kozłowski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-9146-510X
Kacper Suwara
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-7395-9090

Keywords:

smart city, miasto, rozwój, strategia, jakość życia

Synopsis

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Poruszana w niej problematyka łączy elementy dwóch dyscyplin naukowych, tj.: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów. W części teoretycznej podjęto rozważania na płaszczyźnie ekonomii rozwoju i zarządzania miastem w obszarze funkcjonowania miasta, problemów formułowania i wdrażania strategii jego rozwoju oraz funkcjonowania i strategii rozwoju smart miasta. W części empirycznej monografii zaprezentowano wyniki  badań własnych. Dotyczyły one smart projektów i rozwiązań występujących w wybranych miastach europejskich, azjatyckich i amerykańskich, społeczno-ekonomicznych uwarunkowań strategii rozwoju smart miasta, wdrażania koncepcji smart city w polskich miastach, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Olsztyn oraz postaw jego mieszkańców względem samej idei smart city oraz istniejących i przyszłościowych inteligentnych rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości życia w mieście.

Z badań wynika, że na Świecie miasta różnią się smart inicjatywami. Ich zróżnicowanie wynika z odmiennych potrzeb społecznych, różnorodności kulturowej, stopnia świadomości społecznej, skali inwestycji w sektor naukowo-badawczy, poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych, które mogą być lokowane w obszarach smart miasta. W polskich miastach wdrażane są przede wszystkim pojedyncze, już istniejące i sprawdzone w innych miastach rozwiązania w obszarze ekologicznej miejskiej mobilności oraz infrastruktury. Chociaż, strategia rozwoju Olsztyna nie jest oparta na idei smart city, to w mieście widoczne są smart rozwiązania, głównie w obszarze smart mobilności  (np. system ITS, rower miejski, inteligentne oświetlenie miejskie). Mieszkańcy Olsztyna uważają, że miasto powinno przede wszystkim skupić się na wdrażaniu projektów z zakresu środowiska naturalnego oraz warunków życia (np. recyklomaty, solarne ławki i elektryczne autobusy oraz miejskie aplikacje mobilne o charakterze turystycznym, informacyjnym lub rekreacyjnym).

Downloads

Published

February 15, 2022

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.