Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego

Authors

Alicja Sekuła
Gdańsk University of Technology
https://orcid.org/0000-0003-4396-3811
Joanna Nucińska
The John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0001-8021-3951

Keywords:

oświata, finansowanie oświaty, zadania oświatowe samorządu terytorialnego, organizacja oświaty, system oświaty, finansowanie zadań oświatowych, część oświatowa subwencji ogólnej, subwencja oświatowa, samorządowe wydatki oświatowe

Synopsis

Celem monografii jest przedstawienie, analiza i ocena procesu organizacji i finansowania zadań oświatowych w Polsce. W ujęciu szczegółowym w książce skupiono się opisie zasad organizacji i finansowania zadań oświatowych z punktu widzenia samorządu terytorialnego, w tym także zasad finansowania i przekazywania środków publicznych w formie dotacji placówkom prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W efekcie wskazano zalety procesu organizacji i finansowania oświaty, a także jego mankamenty wraz z możliwościami ich likwidacji bądź minimalizacji wpływu na proces kształcenia uczniów i wychowanków. Zakres przestrzenny przedstawionych w książce badań i analiz obejmuje cały kraj. Na zakres podmiotowy składają się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Zakres czasowy pracy, co do zasady, obejmuje lata 2012-2019 (część empiryczna). W niektórych przypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień prawnych, analizy przekraczają podstawowe ramy czasowe. Opis zmian w systemie oświaty i systemie jej finansowania przedstawiono od roku 1990, aby wyeksponować ich mnogość, nietrwałość i niestabilność, jednocześnie nakreślając tło rozwiązań funkcjonujących w badanym okresie. Prowadzone rozważania nawiązują także do aktualnego stanu prawnego.  Adekwatnie do obranego celu sporządzono strukturę obejmującą pięć rozdziałów poprzedzonych wstępem i zwieńczonych zakończeniem.

Downloads

Published

December 30, 2021

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.