Efektywność finansowa sektora bankowego w obliczu wyzwań rynkowych i regulacyjnych

Authors

Bogdan Włodarczyk (ed)
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-8965-9957

Keywords:

efektywność finansowa, rentowność banków, sektor bankowy, obciążenia podatkowo-składkowe, wymogi kapitałowe, akcja kredytowa

Synopsis

Malejąca efektywność finansowa sektora bankowego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz czynniki ją kształtujące stanowiły podstawę podjęcia tej problematyki w niniejszej monografii. Autorzy poddali analizie czynniki negatywnie oddziałujące na rentowność sektora bankowego, do których należą rosnące wymogi kapitałowe oraz obciążenia finansowe. Sektory bankowe funkcjonują również w warunkach niskich stóp procentowych, co nie jest korzystne z punktu widzenia prowadzonej działalności, w tym akcji kredytowej. Dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do osłabienia rentowności sektora bankowego był wybuch pandemii COVID-19, co również przeanalizowano w niniejszej monografii.

W monografii dokonano charakterystyki wymogów kapitałowych oraz wybranych obciążeń finansowych sektora bankowego. Podjęto próbę wyjaśnienia, w jakim stopniu wymienione czynniki oraz sytuacja rynkowa wpłynęły na rozwój akcji kredytowej wobec sektora niefinansowego, a w rezultacie na rentowność sektora bankowego w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej.

Dalsze kształtowanie się akcji kredytowej oraz rentowności sektora bankowego uzależnione jest przede wszystkim od kierunków rozwoju aktualnie panującej pandemii oraz od działań podejmowanych przez rządy poszczególnych państw. Według Autorów niniejszej monografii pogarszająca się efektywność finansowa sektorów bankowych powinna stanowić impuls do przemyśleń związanych z regulacją sektora bankowego, a w szczególności do wprowadzenia zmian w obowiązującym podatku bankowym, wobec którego stawianych jest wiele zarzutów sugerujących zbyt duże obciążenie dla sektora bankowego.

Downloads

Published

September 21, 2021

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.