Wybrane aspekty ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID-19

Authors

Jarosław Wenancjusz Przybytniowski
Jan Kochanowski University of Kielce
https://orcid.org/0000-0001-6164-2953
Andrzej Grzebieniak
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-9620-0036
Wioletta Magdalena Pacholarz
University of Social Sciences in Kielce
https://orcid.org/0000-0001-9200-0718

Keywords:

COVID-19 pandemic, insurance, crises, customers

Synopsis

Podejmując próbę przedstawienia funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych w dobie COVID-19, kwestią zasadniczą pozostaje przeanalizowanie specyfiki funkcjonowania rynku ubezpieczeń gospodarczych, jak i zachowań klientów na tym rynku (wyzwań oraz zagrożeń), gdzie relacje pomiędzy tymi podmiotami podlegają szczególnym uwarunkowaniom rynkowym i rządzą się własnymi regułami. Mając to na uwadze, w niniejszej monografii autorzy przeanalizowali otoczenie rynku ubezpieczeń gospodarczych w dobie pandemii COVID-19 zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nakreślili politykę ubezpieczeń, wykorzystywaną w budowaniu odporności na kryzysy, pamiętając o planowaniu działań awaryjnych. Tym samym, niniejsze opracowanie poświęcone jest prezentacji funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych w dobie pandemii – COVID-19 w Polsce i na świecie, przez pryzmat: zachowań klienta na tym rynku, sytuacji ekonomicznej poszczególnych państw, jak też samego rynku ubezpieczeń Działu II, z naciskiem na ubezpieczenia komunikacyjne. Pandemia COVID-19 spowodowała uruchomienie wielu procesów, które mogą stanowić wyzwanie dla rynku ubezpieczeniowego zarówno w Polsce, jaki na świecie. W zamierzeniu autorów tak sformułowany cel pracy może stać się przyczynkiem do debaty naukowej na temat wpływu pandemii COVID-19 na rynek ubezpieczeń gospodarczych i na poszczególne obszary jego funkcjonowania.

Opracowanie skupia się na następujących obszarach: stopniu przenoszenia choroby, gospodarczych i finansowych skutkach COVID-19 dla rynku ubezpieczeń gospodarczych na świecie oraz w Polsce, a także na społeczno-ekonomicznych konsekwencjach wprowadzenia lockdown-u. Analiza została oparta na faktycznym rozwoju sytuacji w stosunku do budowanych scenariuszy wobec pandemii sprzed COVID-19, czyli opartych na epidemii SARS z 2002 r. oraz pandemii grypy w Hiszpanii w 1918 r.

Wartością dodaną monografii jest analiza, w dobie pandemii COVID-19, z jednej strony sektora ubezpieczeń gospodarczych, z drugiej – wzajemnych relacji na linii klient – zakład ubezpieczeń. Ponadto, zaletę publikacji stanowi fakt, że jest jedną z pierwszych na rynku krajowym, która prezentuje zachowania ubezpieczycieli w dobie pandemii COVID-19.

Downloads

Published

July 5, 2021

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.