Jakość w działalności gospodarczej

Authors

Katarzyna Chrobocińska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0003-3189-9912
Kamil Decyk
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-8590-4185
Radosław Szulc
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0521-5073

Keywords:

jakość, innowacyjność, działalność innowacyjna, e-biznes, rynek, działalność gospodarcza

Synopsis

W warunkach silnej konkurencji przedsiębiorcy poszukują takich instrumentów konku­rowania, które zapewnią im trwałą przewagę konkurencyjną. Rozpatrując całe spektrum możliwości, menedżerowie biorąc pod uwagę wymagania i oczekiwania klientów starają się doskonalić swoją ofertę. Oczekiwana wysoka jakość dóbr konsumpcyjnych, dostępnych po cenach rynkowych wzbudza zainteresowanie i pozwala stworzyć grupę stałych odbiorców. Za cel monografii przyjęto identyfika­cję roli i znaczenia jakości wpisującej się we współczesne paradygmaty działalności go­spodarczej. Jakość jest pojęciem interdyscyplinarnym, co implikuje jej wieloznaczność, a jednocześnie na tyle uniwersalnym, że występuje w wielu sferach życia społecznego oraz gospodarczego. W pierwszym rozdziale podjęto próbę przedstawienia spektrum podejść do pojęcia jakości oraz najważniejszych koncepcji kreowania jakości w procesie produkcyjnym. W rozdziale drugim zaprezentowano jakość oraz innowacje jako kategorie współistniejące, a także warunkujące konkurencyjność. Określono rolę oraz znaczenia jakości i bezpieczeństwa w działalności innowacyjnej sektora przedsiębiorstw przemysłowych w państwach członkowskich UE. W rozdziale trzecim przedstawiono zagadnienie jakości w odniesieniu do e-biznesu. Współczesny świat w narastającym stopniu opiera się o technologie komunikacji cyfrowej, które w różnym stopniu i zakresie implikowane są do funkcjonujących już przedsiębiorstw i przekształcają je w nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwa działające w modelu hy­brydowym (clicks-and-mortar), a coraz częściej czystym biznesie internetowym (pure player). Koszty i korzyści wynikające z utrzymania wysokiej jakości mają subiektywny charakter. Zawsze jednak, jak długo będzie istniał wolny rynek i swoboda działania gospodarującego czło­wieka, ludzkie wybory, preferencje co do oczekiwanej jakości będą miały charakter subiektywny. Wysoka jakość i wysoka wartość dóbr mogą być synonimami, ale tylko gdy będą oznaczały spełnienie oczekiwań nabywcy.

Downloads

Published

April 8, 2021

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.