Współczesne wyzwania rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim: aktywność ekonomiczna, innowacyjność, technologie cyfrowe

Authors

Magdalena Wysocka
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0001-6485-3334

Keywords:

rynek pracy, zasoby pracy, aktywność ekonomiczna, innowacyjność, technologie cyfrowe

Synopsis

Monografia jest wieloaspektowym opracowaniem ujmującym aktualne wyzwania rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim. Za takowe uznano wzrost aktywności ekonomicznej ludności, innowacyjność oraz implementację technologii cyfrowych do gospodarki i życia społecznego.

Opracowanie ma charakter przeglądowy i empiryczny. Szczególną uwagę zwrócono na takie zagadnienia, jak czynniki determinujące sytuację na rynku pracy oraz na niewykorzystane zasoby pracy, strukturę siły roboczej w ostatnim dziesięcioleciu i w perspektywie do roku 2050, aktywność ekonomiczną zasobów pracy, innowacyjny kontekst rozwoju województwa oraz polaryzację pracy wynikającą z automatyzacji i robotyzacji środowisk pracy. W zakończeniu publikacji sformułowano wnioski wynikające z rozważań teoretycznych oraz przeprowadzonych badań empirycznych.

Publikacja adresowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się rynkiem pracy, zasobami pracy, polityką społeczną i polityką gospodarczą. Może być także interesującą lekturą dla menedżerów zarządzających kapitałem ludzkim oraz nauczycieli akademickich i szkół średnich kształcących kadry dla gospodarki ery cyfrowej. Powinna być pomocna także studentom kierunków technicznych i ekonomicznych, którzy poprzez edukację formalną, ale także i w innych formach edukacyjnych budują własny potencjał kompetencyjny.

Downloads

Published

February 5, 2021

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.