Finansowo-zarządcze aspekty sprawozdawczości przedsiębiorstw

Authors

Anna Bartoszewicz
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0002-6872-780X
Renata Burchart
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0003-1382-6517
Joanna Dynowska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0003-4338-2961

Keywords:

sprawozdawczość, sprawozdanie finansowe, audyt, rewizja, raportowanie zarządcze, rachunkowość finansowa

Synopsis

Publikacja porządkuje zagadnienia sprawozdawczości jednostek gospodarczych i kierunków jej rozwoju w ujęciu finansowym i zarządczym. Autorki monografii poświęciły szczególną uwagę trzem aspektom: (1) możliwym zafałszowaniom treści informacyjnej sprawozdań finansowych oraz ich negatywnemu wpływowi na podejmowane decyzje przez interesariuszy; (2) roli audytora (biegłego rewidenta) w procesie weryfikacji i poświadczania wiarygodności danych zawartych w sprawozdaniach finansowych; (3) zasadom raportowania zarządczego na potrzeby systemu informacyjnego jednostek gospodarczych.

Prowadzone rozważania odniesiono do praktyki gospodarczej, a także osadzono w aktach prawnych regulujących proces sprawozdawczy w Polsce. W publikacji odniesiono się również do obecnej sytuacji wywołanej pandemią covid-19 podkreślając jej wpływ na sprawozdania finansowe jednostek za 2019 rok i związane z nią zagrożenia kontynuacji działalności podmiotów gospodarczych. Monografia adresowana jest do szerokiego grona czytelników: studentów, przedsiębiorców, menedżerów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych i analityków finansowych.

Downloads

Published

January 11, 2021

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.