Wybrane aspekty zarządzania wodą i powierzchnią ziemi ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego

Authors

Anna Hakuć-Błażowska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0003-1092-3805
Agnieszka Napiórkowska-Baryła
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0003-0434-1657
Konrad Turkowski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0002-7425-579X

Keywords:

zasoby naturalne, rozwój zrównoważony, gospodarowanie wodami, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka leśna, planowanie przestrzenne, zarzadzanie przestrzenią

Synopsis

Woda oraz powierzchnia ziemi są tymi zasobami, których zarządzanie ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całości gospodarki oraz oddziałuje bezpośrednio na społeczeństwa i ekosystemy. Zasoby te traktuje się jako strategiczne, a podstawowe decyzje w ich zakresie są podejmowane i realizowane pod nadzorem administracji publicznej. Wzajemne powiązania powodują, że gospodarowanie zasobami środowiska jest złożonym procesem o charakterze systemowym. Wstępnym warunkiem sukcesu każdego procesu realizowanego przez administrację publiczną jest spójne i efektywne planowanie. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa planowanie przestrzenne. Choć powiązania wody z otaczającym ją gruntem są dość oczywiste, to dopiero po przekroczeniu możliwości asymilacji zanieczyszczeń spływających do wód zdano sobie sprawę, że efektywna ochrona wód jest niemożliwa bez odpowiedniego planowania, a następnie zagospodarowania gruntów. Innymi słowy, skuteczna ochrona gruntów jest warunkiem skutecznej ochrony zasobów wodnych. Koncepcja ta znana jako zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi stanowi fundament Ramowej Dyrektywy Wodnej i jest powszechnie stosowaną wytyczną międzynarodowych, krajowych i regionalnych programów gospodarki wodnej na całym świecie.

Opracowanie stanowi próbę wspólnego przedstawienia powyższych, ściśle powiązanych zagadnień. Opracowanie jest podzielone na trzy części: zarządzanie zasobami wodnymi (część 1.), ochronę powierzchni ziemi (część 2.) oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (część 3.).

W części pierwszej zostały przedstawione ogólne zasady gospodarki wodnej, ewolucja praw do wód oraz najważniejsze zmiany w zarządzaniu zasobami wodnymi w Polsce, związane z realizacją aktualnej ustawy wodnej. Część druga obejmuje zagadnienia dotyczące ochrony powierzchni ziemi, w tym prawo ochrony ziemi i jego funkcje oraz ogół kwestii związanych z ochroną gleb, gruntów rolnych i lasów. W części trzeciej zostały omówione uwarunkowania środowiskowe w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu lokalnego. Przedstawiono też podstawowe dokumenty planistyczne, w tym strategiczną ocenę oraz prognozę oddziaływania na środowisko.

Downloads

Published

January 5, 2021

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.