Finanse przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka rynku surowców

Authors

Konrad Szydłowski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0003-2320-2003
Karol Wojtowicz
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0002-2597-6953
Marek Szturo
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0001-7978-1089

Keywords:

finanse przedsiębiorstwa, rynki surowcowe, ryzyko

Synopsis

Monografia została poświęcona problematyce ryzyka rynku commodities oraz jego wpływu na finanse przedsiębiorstwa. Zarówno praktyka gospodarcza, jak też wyniki wielu badań wskazują, iż przedsiębiorstwa prowadzące działalność w oparciu o rynek surowców, są w sposób szczególny narażone na dwa rodzaje ryzyka. Jest to ryzyko zmienności rynkowych cen surowców, jak też ryzyko wahań kursów walut. Omawiany problem dotyczy zarówno dostawców surowców, jak też podmioty reprezentujące stronę popytową rynku.

Celem głównym publikacji jest przedstawienie mechanizmów oddziaływania ryzyka rynku towarowego na finanse przedsiębiorstwa. Niniejszy cel zrealizowano na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych, jak również analizy danych rynkowych dotyczących poszczególnych grup surowców. Ponadto analizie poddano wyniki działalności wybranych spółek surowcowych.

Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Stanowi kompendium wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania rynku surowców, jak również ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o ten rynek. Treści zawarte w poszczególnych rozdziałach posłużyć mogą jako materiał skierowany do kadry dydaktycznej, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, kursów, czy też szkoleń. Dotyczy to w szczególności przedmiotów oraz kursów związanych z problematyką finansów przedsiębiorstwa i zarządzania ryzykiem finansowym. Publikacja skierowana jest również do kadry menedżerskiej spółek surowcowych, zwłaszcza osób zatrudnionych w działach finansowo-księgowych, zarządzania ryzykiem, a także jednostek odpowiedzialnych za dokonywanie transakcji handlowych, analitykę i monitoring rynku towarowego. Monografia może być również materiałem źródłowym dla kadry naukowej, której obszarem badań jest rynek surowców oraz jego wpływ na finanse przedsiębiorstwa.

Downloads

Published

December 19, 2020

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.