Ubezpieczenia komunikacyjne

Authors

Justyna Witkowska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0001-8478-0769

Keywords:

ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Autocasco, NNW, Zielona Karta, graniczne, rynek ubezpieczeniowy, instytucje rynku ubezpieczeniowego, wypadki komunikacyjne, przestępczość ubezpieczeniowa

Synopsis

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają ochronę przed następstwami wypadków, kolizji, jak również innych uszkodzeń pojazdów mechanicznych, których skutkiem są róż­nego rodzaju straty materialne i osobowe. Posiadanie produktów ubezpieczeń komuni­kacyjnych jest bardzo ważne ze względu na poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcie, które zapewnia ubezpieczyciel. Dzięki ubezpieczeniom komunikacyjnym odpowie­dzialność za spowodowanie wypadku z właściciela przenoszona jest na zakład ubezpieczeń.

Celem publikacji jest wieloaspektowa analiza ubezpieczeń komunikacyjnych w świetle prezentacji ich specyfiki, produktów, bezpieczeństwa na polskich drogach, roli instytucji fi­nansowych odnoszących się do ubezpieczeń komunikacyjnych oraz zagadnień dotyczących przestępczości ubezpieczeniowej.

Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów, w których zaprezentowano istotę ubezpie­czeń komunikacyjnych. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe definicje dotyczące rynku ubezpieczeniowego i jego klasyfikację. Omówiono rozwój ubezpieczeń na świecie oraz w Polsce, a także historię ubezpieczeń komunikacyjnych.

W drugim rozdziale skupiono się na przedstawieniu produktów ubezpieczeń komu­nikacyjnych, do których zalicza się: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cy­wilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC p.p.m.) oraz dobrowolne ubezpieczenie Autocasco (AC), ubezpieczenie Assistance, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), a także ubez­pieczenie Zielona Karta i ubezpieczenie graniczne oraz inne ubezpieczenia takie jak, np.: ubezpieczenie bagażu czy opon.

Kolejny rozdział porusza kwestię bezpieczeństwa na polskich drogach. Wypadki i koli­zje drogowe oraz ich okoliczności i przyczyny wpływają w bardzo dużym stopniu na poziom bezpieczeństwa na drogach oraz uświadamiają klientom potrzebę posiadania ubezpiecze­nia komunikacyjnego.

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych został opisany w czwartym rozdziale książki. Szczególną uwagę zwrócono na zasady funkcjonowania tego rynku, przedstawiono zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia komunikacyjne, udział ubezpieczeń komunikacyj­nych w składce przypisanej brutto oraz wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach. Po­ruszono także kwestie związane ze szkodami oraz wynikiem technicznym ubezpieczycieli.

Ważną pozycję na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych zajmują instytucje nadzorujące i wspomagające ten rynek. Ich zadania skupiają się na wydawaniu pozwoleń na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, prowadzeniu rejestrów, udzielaniu porad. W wielu sprawach są one pośrednikami pomiędzy towarzystwami ubezpieczeń a innymi podmiotami oraz mediatorami pomiędzy klientami a ubezpieczycielami w przypadku spo­rów. Wśród tych instytucji wyróżnia się przede wszystkim: Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) oraz Rzecznika Finansowego (RzF). Ten aspekt ukazano w następnym rozdziale publikacji.

Książkę zamyka rozdział poświęcony przestępczości na rynku ubezpieczeń komunika­cyjnych. Wagi działań mających na celu przeciwdziałanie przestępstwom nie trzeba podkre­ślać, ale warto pokazać metody przeciwdziałania czynom niedozwolonym.

Monografia kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do studentów uczelni ekonomicznych na kierunku finanse i rachunkowość, ekonomii, czy też zarządza­nia, słuchaczy różnych studiów podyplomowych, praktyków rynku ubezpieczeń, badaczy zajmujących się problematyką usług ubezpieczeń komunikacyjnych i wszystkich, którzy pragną zdobyć czy też pogłębić wiedzę z tego obszaru.

Downloads

Published

December 10, 2020

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.