Miklaszewicz, S. (2016) “Sovereign debt crisis of the Eurozone countries”, Oeconomia Copernicana, 7(3), pp. 357–373. doi: 10.12775/OeC.2016.021.