Miklaszewicz, Sławomir. 2016. “Sovereign Debt Crisis of the Eurozone Countries”. Oeconomia Copernicana 7 (3):357-73. https://doi.org/10.12775/OeC.2016.021.