Miklaszewicz, S. (2016). Sovereign debt crisis of the Eurozone countries. Oeconomia Copernicana, 7(3), 357–373. https://doi.org/10.12775/OeC.2016.021