(1)
Miklaszewicz, S. Sovereign Debt Crisis of the Eurozone Countries. oc 2016, 7, 357-373.