[1]
Miklaszewicz, S. 2016. Sovereign debt crisis of the Eurozone countries. Oeconomia Copernicana. 7, 3 (Sep. 2016), 357–373. DOI:https://doi.org/10.12775/OeC.2016.021.