Published: 2018-09-30

Development of innovative industries in Russia under unfavourable external environment

Vladislav Spitsin, Alexander Mikhalchuk, Natalia Chistyakova, Lubov Spitsyna, Irina Pavlova

467-485