Determinanty absorpcji środków z perspektywy finansowej 2007–2013 na poziomie powiatów

Main Article Content

Kamil Pastor
http://orcid.org/0000-0002-3239-0432

Abstract

Motywacja: W latach 2007–2013 Polska była beneficjentem polityki spójności i uzyskała z budżetu unijnego ponad 67 mld EUR. Kryteria podziału funduszy były skomplikowane ze względu na mnogość grup docelowych oraz rozdrobnienie poszczególnych działań.


Cel: Celem artykułu jest wyszczególnienie czynników, które najsilniej wpływały na absorpcję środków unijnych na poziomie powiatów. Postawiono dwa przypuszczenia: (1) absorpcja środków rośnie wraz z wyższym poziomem rozwoju powiatu (kanał konkurencyjności) oraz wraz z istotnie niższym poziomem rozwoju (kanał spójności); (2) kluczowe znaczenie dla poziomu absorpcji miała skuteczna polityka informacyjna oraz umiejętność wpasowania instrumentów polityki spójności w strategię rozwoju organizacji.


Materiały i metody: W artykule użyto ekonometrię przestrzenną. Wykorzystanie modeli przestrzennych umożliwiło lepsze odwzorowanie zależności między powiatami.


Wyniki: Wykazano istotny statystycznie wpływ obu kanałów transmisji (konkurencyjności i spójności). Wyniki modelu sugerują, że większe znaczenie dla poziomu wykorzystania środków miały czynniki związane z konkurencyjnością regionów.

Article Details

How to Cite
Pastor, K. (2018). Determinanty absorpcji środków z perspektywy finansowej 2007–2013 na poziomie powiatów. Catallaxy, 3(1), 27-39. https://doi.org/10.24136/cxy.2018.002
Section
Articles

References

Agrotec., WYG PSDB., & EGO. (2016). Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (PO RPW) na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. Pobrane 01.05.2018 z https://www.ewaluacja.gov.pl.
BDL. (2018). Pobrane 01.05.2018 z https://bdl.stat.gov.pl.
Bukowski, M., Dyrda, S., Marć, Ł., i Skrok, Ł. (2007). Reakcja gospodarki polskiej na fundusze strukturalne w latach 2007–2013 — wnioski dla Polski. Pobrane 01.05.2018 z http://ibs.org.pl.
Ciężka, B., Gąska, J., Mazurowska, O., Pastor, K., Siedlecka, U., i Widła-Domaradzki, Ł. (2017). Wpływ Polityki Spójności 2007–2013 na konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Pobrane 01.05.2018 z https://www.ewaluacja.gov.pl.
Cook, S.J., Hays, J.C., i Franzese, R.J. (2015). Model specification and spatial interdependence. Pobrane 01.05.2018 z http://www.sas.rochester.edu.
Elhorst, J.P, & Vega, H.S. (2017). The SLX model: Extensions and the sensitivity of spatial spillovers to W. Papeles de Economia Espanola, 152.
Florida, R.L. (2003). The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Hazard Press.
Gorzelak, G. (2008). Fakty i mity rozwoju regionalnego. Zarządzanie Publiczne, 4(6).
Hryniewicka, M., (2015). Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MŚP w Polsce w latach 2007–2013. Warszawa: Difin.
Imapp. (2017). Efekty polityki spójności 2007–2013 w Polsce, krajach Grupy Wyszehradzkiej i państwach partnerskich. Pobrane 01.05.2018 z https://www.ewaluacja.gov.pl.
KSI SIMIK. (2018). Pobrane 01.05.2018 z https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl.
Ledzion, B. (red.). (2015). Ewaluacja strategiczna działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL. Pobrane 01.05.2018 z https://www.ewaluacja.gov.pl.
MIiR. (2018). Pobrane 01.05.2018 z https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl.
Mojapolis. (2017). Pobrane 27.12.2017 z http://www.mojapolis.pl.
MRR. (2007). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Pobrane 01.05.2018 z https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl.
Rauzer, A., Gołoś, A., i Pander, W. (2015). Barometr innowacyjności. Raport końcowy z ewaluacji on-going działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, skierowanych do przedsiębiorstw. Pobrane 01.05.2018 z http://badania.parp.gov.pl.
Zaleski, J. (2010). Raport końcowy. Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN. Pobra-ne 01.05.2018 z http://www.rpo.mazowia.eu.