Prywatyzacja branży telekomunikacyjnej w Polsce a sytuacja finansowa Grupy Orange

Keywords: prywatyzacja TP SA, liberalizacja branży telekomunikacyjnej, Grupa Kapitałowa Orange Polska, analiza finansowa, analiza techniczno-ekonomiczna

Abstract

Motywacja: Telekomunikacja Polska SA (dalej TP SA) przez wiele lat miała pozycję monopolisty w branży telekomunikacyjnej w Polsce. Proces prywatyzacji spółki rozpoczął się w 1998 roku, towarzyszyły mu zmiany w branży telekomunikacyjnej, w kierunku jej większej liberalizacji. Rozpoczęcie działalności przez nowych operatorów zwiększyło poziom konkurencji. Usługi były coraz tańsze dla konsumentów, rozpoczęto oferować usługi wiązane, a nowe technologie telekomunikacyjne rozwijały się bardzo szybko. Przekształcenia, jakie dokonywały się w branży telekomunikacyjnej, w znacznym stopniu wpływały na zmiany sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Orange Polska (dalej Grupa Orange). W literaturze przedmiotu brakuje interpretacji zależności między procesem prywatyzacji dokonującym się w branży telekomunikacyjnej a sytuacją finansową jej było monopolisty. Chęć ukazania tej zależności jest głównym motywem wyboru tematu niniejszego artykułu.
Cel: Celem niniejszego artykułu jest wykazanie zależności między prywatyzacją TP SA a sytuacją finansową Grupy Orange. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej. Materiał empiryczny stanowią raporty i sprawozdania Grupy Orange.
Wyniki: Analiza wyników finansowych Grupy Orange w analizowanym okresie wykazała, że prywatyzacja TP SA wywarła negatywny wpływ na sytuacje finansową Grupy Orange.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Babis, H., i Czaplewski, R. (2011). Usługi telekomunikacyjne. W: H. Babis, i K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
Begg, D., Fischer, S., i Dornbusch, R. (2007). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
Budziewicz-Guźlecka, A. (2011). Przekształcenia polskiego rynku usług telekomunikacyjnych. W: H. Babis, i K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
Cymerman, A. (2017). Analiza finansowa jako narzędzie wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem. Pobrane 18.04.2017 z http://www.wspia.eu.
Dudycz, T. (1999). Analiza finansowa. Wrocław: AE Wrocław.
Dyrektywa 96/19/WE z dnia 13 marca 1996 r. o konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych (Dz.U. L 74 z 22.3.1996).
Gabrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
Gołębiowski, G., i Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Warszawa: Difin.
Jachna, T., i Sierpińska, M. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
Kaczmarczyk, P. (2015). Analiza rozwoju rynku telefonii mobilnej w Polsce w latach 2002–2013. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 1(21).
Orange Polska. (2012a–2017a). Skonsolidowany raport roczny za lata 2011–2016. Pobrane 23.04.2017 z http://www.orange-ir.pl.
Orange Polska. (2016b). Raport roczny za 2015 rok. Pobrane 21.04.2017 z http://www.orange-ir.pl.
Patterson, R. (2015). Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
Raczyński, M. (2006). Reforma sektora telekomunikacyjnego. W: D. Kopycińska (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. Szczecin: Printgroup.
UKE. (2011). Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku. Pobrane 27.02.2017 z https://www.uke.gov.pl.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000 nr 73 poz. 852).
Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504).
Zygadlewicz, M. (2017). Prywatyzacja na rynku telekomunikacyjnym w Polsce a sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Orange Polska. Nieopublikowana praca licencjacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Published
2017-12-31
How to Cite
Zygadlewicz, M. (2017). Prywatyzacja branży telekomunikacyjnej w Polsce a sytuacja finansowa Grupy Orange. Catallaxy, 2(2), 105-129. https://doi.org/10.24136/cxy.v2i2.4
Section
Articles