E-gospodarka: problem regulacji

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24136/cxy.v2i1.3

Keywords:

regulacja, e-gospodarka, cyberprzestępczość, e-biznes, bitcoin

Abstract

Motywacja: Dynamiczny rozwój technologii telekomunikacyjnych i związana z tym zmiana społeczna, tworzą nowe warunki dla funkcjonowania gospodarki. Wiążą się one ze zmianą roli państwa i jego możliwości regulacyjnych. E-gospodarka jest globalnym zjawiskiem, które regulowane jest lokalnie. Z punktu widzenia nauk ekonomicznych, zrozumienie obecnie istniejących zasad jej funkcjonowania, zarówno w kontekście szans, jak i zagrożeń, stanowi podstawę do prowadzenia skutecznych badań i modelowania. Pozwala także zweryfikować dotychczasowe teorie ekonomiczne w nowych warunkach. Jest to punkt wyjścia do badań nad nową rzeczywistością gospodarczą.
Cel: Celem artykułu jest przegląd teorii dotyczących regulacji e-gospodarki, a także istniejących obecnie rozwiązań problemu regulacji tego globalnego zjawiska. Na podstawie zebranego materiału podjęto próbę określenia kierunku rozwoju e-gospodarki i możliwości jej regulacji.
Wyniki: Obecne rozwiązania w zakresie regulacji e-gospodarki mogą być uznane za niewystarczające. Na podstawie przypadku bitcoina można stwierdzić, że brak jest jednolitego podejścia do e-gospodarki w skali globalnej. Brak jest również jednolitego podejścia do regulacji nowych zjawisk gospodarczych w ogóle. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój techniki i wysokie prawdopodobieństwo tworzenia kolejnych innowacji rynkowych, koniecznym wydaje się poszukiwanie elastycznych rozwiązań i teorii specyficznych dla e-gospodarki.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ablon, L., Libicki, M.C., i Golay, A.A. (2014). Markets for cybercrime tools and stolen data: Hackers? bazaar. Pobrane 25.04.2017 z http://www.rand.org.
Anderson, R., i Moore, T. (2006). The Economics of information security. Science, 314(5799). doi:10.1126/science.1130992.
Baldwin, R., Cave, M., i Lodge, M. (2013). Understanding regulation. Theory, strategy and practice. New Jork: Oxford University Press.
Business Software Alliance. (2009). Software piracy on the Internet: a threat to your security. Pobrane 20.04.2017 z http://portal.bsa.org.
CCDCOE. (2015). Economic aspects of national cyber security strategies. Pobrane 20.04.2017 z https://ccdcoe.org.
Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwal-czania terroryzmu (OJ L 164, 22.6.2002).
Dudley, S.E., i Britto, J. (2012). Regulation: a primer. Washington: Mercatus Center at George Mason University.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW (OJ L 218, 14.8.2013).
Glenn, M. (2013). Mroczny rynek. Hakerzy i nowa mafia. Warszawa: W.A.B.
Guerra, P. (2009). How economics and information security affects cyber crime and what this means in the context of a global recession. Pobrane 20.04.2017 z http://www.blackhat.com.
Hadfield, G. (2008). The many legal institutions that support contractual commit-ments. W: C. Menard, i M. Shirley (red.), Handbook of New Instututional Econom-ics. Berlin: Springer.
McAfee. (2014). Net losses: estimating the global cost of cybercrime. Economic impact of cybercrime. Pobrane 20.04.2017 z https://www.mcafee.com.
OECD. (2015a). Digital security risk management for economic and social prosperity. Pobrane 20.04.2017 z http://www.oecd.org.
OECD. (2015b). OECD Digital economy outlook 2015. Pobrane 20.04.2017 z http://www.oecd.org.
Pepper, R., Garrity, J., i LaSalle, C. (2016). Cross-border data flows, digital innovation, and economic growth. W: S. Baller, S. Dutta, i B. Lanvin (red.), The Global Infor-mation Technology Report 2016. Pobrane 20.04.2017 z https://www.weforum.org.
Perez, W. (2017). How Bitcoins are taxed. Pobrane 15.04.2017 z https://www.thebalance.com.
Rifkin, J. (2014). The zero marginal cost society: the Internet of things, the collabora-tive commons and the eclipse of capitalism. New Jork: Palgrave Macmillan.
Schmitt, M. (2013). Tallinn manual on the international law applicable to cyber war-fare. New York: Cambridge University Press.
Stigler, G. (1971). The theory of economic reguluation. The Bell Jurnal of Economic and Management Science, 2(1).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296).
Ustawa z dnia 18 lipca 2002a r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
Ustawa z dnia 5 lipca 2002b r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elek-troniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1068).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
Vannoy, S., i Palvia, P., (2010). The social influence model of technologyadoption. Communications of the ACM, 53(6).
Williamson, O., (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: PWN.
Wiśniewska, A. (2016). Bitcoin jako waluta wirtualna. W: I. Pietryka (red.), Problemy Gospodarki Światowej, tom V. Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, Polskie To-warzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.
Zimmermann, A. (2014). International law and ?cyber space?. ESIL Reflections, 3(1).

Downloads

Published

2017-06-30

How to Cite

Wiśniewski, P. (2017). E-gospodarka: problem regulacji. Catallaxy, 2(1), 27–35. https://doi.org/10.24136/cxy.v2i1.3

Issue

Section

Articles