Europejska Unia Rynków Kapitałowych a zróżnicowanie systemów finansowych państw członkowskich

Main Article Content

Paweł Pisany
http://orcid.org/0000-0001-9665-8840
Wojciech Dejneka
http://orcid.org/0000-0002-6020-8001

Abstract

Motywacja: Europejska Unia Rynków Kapitałowych (European Capital Markets Union — CMU) jest ważnym i szeroko zakrojonym projektem mającym na celu poprawę konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej (UE). Najważniejszymi celami planowanych reform są: poprawa dostępu europejskich przedsiębiorstw do długoterminowego finansowania, głównie w przypadku start-upów oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), a także zwiększenie różnorodności dostępnych dla firm metod finansowania poprzez rozwój rynków instrumentów właścicielskich (akcji), a także korporacyjnych instrumentów dłużnych.
Cel: Głównym celem artykułu jest przedstawienie CMU na tle literatury odwołującej się do mechanizmów zmian strukturalnych w systemach finansowych oraz w kontekście obecnego kształtu europejskiego sektora finansowego. W rezultacie zostanie dokonana ocena CMU oraz zostaną wyszczególnione najważniejsze ograniczenia, z jakimi może spotkać się unijne prawodawstwo, podczas prac nad CMU.
Wyniki: Zasięg planowanych reform stanowi zasadnicze wyzwanie ze względów prawnych (różny stopień harmonizacji różnych gałęzi prawa w UE), politycznych (konieczność głębszej integracji UE), a także z powodu zróżnicowania systemów finansowych w państwach UE. Jednocześnie jednak, w świetle badań, m.in. B. Amable (2003) nad komplementarnością instytucjonalną, zakres skutecznych reform systemu finansowego musi być rozległy i obejmować zarówno stronę popytową, jak i podażową. Selektywne sięganie do doświadczeń państw anglosaskich w tym zakresie wydaje się uzasadnione, tym bardziej, że analizy ilościowe wskazują na dużą przestrzeń dla rozwoju rynków finansowych w UE.

Article Details

How to Cite
Pisany, P., & Dejneka, W. (2017). Europejska Unia Rynków Kapitałowych a zróżnicowanie systemów finansowych państw członkowskich. Catallaxy, 2(1), 13-25. https://doi.org/10.24136/cxy.v2i1.2
Section
Articles

References

Allard, J., i Blavy, R. (2011). Market phoenixes and banking ducks. Are recoveries fast-er in market-based financial systems? IMF Working Paper, 11(213). doi:10.5089/9781463902292.001.
Allen, F., i Gale, D. (2001). Comparing financial systems. Cambridge: MIT Press.
Amable, B. (2003). The diversity of modern capitalism. Oxford: Oxford University Press.
Beck, T., i Levine, R. (2002). Industry growth and capital allocation: does having a market- or bank-based system matter? Journal of Financial Economics, 64(2). doi:10.1016/S0304-405X(02)00074-0.
Bhattacharyay, B.N. (2011). Bond market development in Asia: an empirical analysis of major determinants. ADBI Working Paper, 300. doi:10.2139/ssrn.1898047.
EBC. (2017). Pobrane 06.05.2017 z https://www.ecb.europa.eu.
EC. (2015a). Commission staff working document. Economic analysis accompanying the document: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action plan on building a Capital Markets Union (SWD(2015) 183 fi-nal).
EC. (2015b). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action plan on building a Capital Markets Union (COM(2015) 468 final).
EC. (2015c). Green Paper: Building a Capital Markets Union (COM (2015) 63 final).
EC. (2015d). Updated version of first memo published on 15/04/2014 — Banking Un-ion: restoring financial stability in the Eurozone. Pobrane 06.05.2017 z http://europa.eu.
EC. (2017). Remarks on the progress of the Capital Markets Union. Pobrane 04.05.2017 z http://europa.eu.
FED. (2017). Pobrane 06.05.2017 z https://www.federalreserve.gov.
Greenspan, A. (1999). Do efficient financial markets mitigate financial crises? Speech at Financial Market Conference of the Federal Reserve Bank of Atlanta. Pobrane 06.05.2017 z https://www.federalreserve.gov.
Grjebine, T., Szczerbowicz, U., i Tripier, F. (2014). Corporate debt structure and eco-nomic recoveries. CEPII Working Paper, 19.
Hack, M., i Close, C. (2013). East Asian corporate bond markets. Bulletin of Reserve Bank of Australia, 3.
Hall, P.A., i Soskice, D. (2001). An introduction to varieties of capitalism. W: P.A. Hall, i D. Soskice (red.), Varieties of capitalism: the institutional foundations of compara-tive advantage. Oxford: Oxford University Press.
Invest Europe. (2017). Pobrane 08.05.2017 z https://www.investeurope.eu.
Langfield, S., i Pagano, M. (2016). Bank bias in Europe: effects on systemic risk and growth. Economic Policy, 31(85). doi:10.1093/epolic/eiv019.
Lannoo, K., Pollack, A., i Staehr, O. (2015). Keep capital markets union simple. ECMI Commentary, 38.
Levine, R.E. (2001), Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better? Journal of Financial Intermediation, 11(4). doi:10.1006/jfin.2002.0341.
Mączyńska, E. (2015). Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 854(73).
Noyer, C. (2012). It was vital to break the adverse feedback loop between bank and sovereign risk. Les Echoes, 17.10.2012.
OECD. (2017). Pobrane 08.05.2017 z http://www.oecd.org.
Pichelmann, K. (2015). When ‘Secular Stagnation’ meets Piketty’s capitalism in the 21st century. Growth and inequality trends in Europe reconsidered. European Economy — Economic Papers, 551.
Pisany, P. (2016a). Comparative models of capitalism in the areas of financial system and corporate governance — the diversity of capitalism approach perspective, In-ternational Journal of Management and Economics, 52.
Pisany, P. (2016b). Jednolity Mechanizm Nadzorczy jako odpowiedź na kryzys ban-kowy — analiza ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Polski. W: I. Pietryka (red.), Problemy Gospodarki Światowej. Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomicz-ne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych.
Scholtens, B. (1997). Bank- and market-oriented financial Systems: fact or fiction, BNL Quarterly Review, 50(202).
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016).
Waliszewski, K. (2015). Unia Bankowa i Unia Rynków Kapitałowych — analiza po-równawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym. Nauki o Finansach. Financial Sciences, 2(23). doi:10.15611/nof.2015.2.07.
Williamson, O.E. (2000). The New Institutional Economics: taking stock, looking ahead. Journal of Economic Literature, 38(3). doi:10.1257/jel.38.3.595.
World Bank. (2017). Pobrane 08.05.2017 z http://www.worldbank.org.
WSBI, i ESBG. (2015). Financial systems in Europe in the US: structural differences where banks remain the main source of finance for companies. Pobrane 09.05.2017 z https://www.wsbi-esbg.org.