System gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24136/cxy.2020.009

Keywords:

europejski system gwarantowania depozytów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, unia bankowa

Abstract

Motywacja: W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele informacji na temat unii bankowej. Brakuje jednak wskazania na cechy europejskiego systemu gwarantowania depozytów z uwzględnieniem zmian po 2017 r.

Cel: Celem artykułu jest ukazanie problematyki systemu gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej uwzględniając systemy gwarantowania depozytów w państwach członkowskich. Opisano jego założenia, etapy wprowadzenia. Omówiono także nową reformę, która była spowodowana brakiem terminowości realizacji pierwotnych założeń poszczególnych etapów oraz jej zmiany. Zawarto również podstawowe informacje o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG).

Materiały i metody: Wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu przy niewielkim wsparciu analizą statystyczną. Materiał empiryczny stanowią dane BFG oraz dane zamieszczone w publikacjach.

Wyniki: Europejski system gwarantowania depozytów wydaje się być koniecznym w celu budowy pełnej unii bankowej i doprowadzenia do zwiększenia integracji państw strefy euro. Utworzenie europejskiego systemu gwarantowania depozytów wzmocni ochronę deponentów, ponieważ odtąd odpowiedzialność zostanie przeniesiona na poziom europejski.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BFG. (2019). Raport roczny 2019. Pobrano 20.12.2020 z https://www.bfg.pl.

Boccuzzi, G. (2016). The European banking union: supervision and resolution. Houndmills: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137555656.

Borsuk, M., i Klupa, K. (2017). Europejski system gwarantowania depozytów (EDIS) jako trzeci filar unii bankowej i jego wpływ na państwa spoza strefy euro: perspektywa Polski. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 15(1).

Cariboni, J., Branden, K., Campolongo, F., i De Cesare, M. (2008). Deposit protection in the EU: state of play and future prospects. Journal of Banking Regulation, 9(2). doi:10.1057/jbr.2008.2.

Dunaszewska, A. (2009). Podstawowe zasady gwarantowania depozytów w systemie słowackim. Bezpieczny Bank, 1(38).

Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (OJ L 135, 31.5.1994).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty (OJ L 68, 13.3.2009).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (OJ L 173, 12.6.2014).

Florczak, T. (2015). Funkcjonowanie systemów gwarancji depozytowych na przykładzie Polski i Czech. Finanse i Prawo Finansowe, 2(37).

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Przewodniczący Jednolitej Rady (COM/2014/10359, Dz.U. C 217A z 10.7.2014).

Jurkowska, A. (2018). Uwarunkowania regulacyjne prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze w Polsce. Bezpieczny Bank, 3(72). doi: 10.26354/bb.3.3.72.2018.

Jurkowska-Zeidler, A. (2016). Europejski system gwarantowania depozytów: trzeci brakujący filar do dokończenia unii bankowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, 50(4). doi:10.17951/h.2016.50.4.171.

Komisja Europejska. (2012). Nowe środki zarządzania w sytuacjach kryzysowych mają w przyszłości zapobiec konieczności ratowania banków. Pobrano 20.12.2020 z https://ec.europa.eu.

Lipiński, C. (2019). Tworzenie europejskiego systemu gwarantowania depozytów. Bezpieczny Bank, 1(74). doi:10.26354/bb.2.1.74.2019.

Litan, R. (2007). What should banks do? Waszyngton: The Brooking Institution.

Małecka, E., i Włodarczyk, B. (2012). Systemy gwarantowania depozytów: konwergencja rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 4(1).

Narodowy Bank Polski. (2015). Przegląd spraw europejskich. Pobrano 20.12.2020 z https://www.nbp.pl.

Ognjenovic, D. (2017). Deposit insurance schemes: funding, policy and operational challenges. Cham: Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-51143-6.

Parlament Europejski. (2020). Polityka w dziedzinie usług finansowych. Pobrano 20.02.2020 z lokalizacji https://www.europarl.europa.eu.

Pawlikowski, A. (2005). Problemy, zakres i kryteria wyboru w kształtowaniu systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych. Bezpieczny Bank, 2(27).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku (Dz.U. 2019 poz. 389).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. L 225 z 30.7.2014).

Szczepańska, O. (2005). Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych. Bezpieczny Bank, 1(26).

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 1995 nr 4 poz. 18).

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 326).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926).

Waliszewski, K. (2016). Europejski system gwarantowania depozytów jako trzeci filar unii bankowej. Bezpieczny Bank, 1(62).

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów (COM/2015/0586).

Zalecenie Komisji 87/63/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. dotyczące wprowadzenia systemów gwarancji depozytów we Wspólnocie (OJ L 033 04/02/1987).

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

Sokołowska, A. (2020). System gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej. Catallaxy, 5(2), 97–105. https://doi.org/10.24136/cxy.2020.009

Issue

Section

Articles