The ability of excise duty to reduce market failures in Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24136/cxy.2020.007

Keywords:

regulation, excise tax, market failures, beer market, tax efficiency

Abstract

Motivation: The modern economy shows many imperfections in its functioning that do not exist in the model conditions of perfect competition. These are the so-called market failures which prompted the state?s activity in the markets. The subject of considerations in this paper is the ability of the excise duty to eliminate some of these imperfections.

Aim: The main aim of the study is an attempt to answer the question whether on the beer market in Poland the declared objectives of the regulation are consistent with the achieved results on that market.

Materials and methods: To achieve the assumed goal, the analysis of the literature on the subject, legal acts and statistical data was used, and the problem was illustrated on the basis of a case study based on own research.

Results: The analyzes presented in this article on the regulation of the beer market in Poland may be helpful in supporting the hypothesis of inconsistent regulation of this market. In other words, the applied regulatory tool, which is the excise duty, does not lead to a decrease in the consumption of these goods, but causes other negative side effects.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Act on excise duty [Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym] (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11) (Poland).

Act on upbringing in sobriety and counteracting alcoholism [Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi] (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230) (Poland).

Barczak, A. (1993). Ekonomiczne aspekty picia i nadużywania alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, (1).

Bielińska-Kwapisz, A., & Mielecka-Kubień, Z. (2011). Alcohol consumption and its adverse effects in Poland in years 1950?2005. Economics Research International. doi:10.1155/2011/870714.

Borkowska, B. (2009a). Niedoskonałości kontraktowania w trybie zamówień publicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (497). doi:10.15611/pn.2017.497.17.

Borkowska, B. (2009b). Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Borkowska, B. (2013a). Państwowa regulacja rynków. Przesłanki i skutki regulacji rynku papierosów w Polsce. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 12(4). doi:10.12775/eip.2013.040.

Borkowska, B. (2013b). Regulacja, wartości, ramy instytucjonalne. Ekonomia, 4(25).

Borkowska, B. (2016). Akcyza jako narzędzie korygowania zawodności rynku. In B. Borkowska (ed.), Mikroekonomia: studia przypadków. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Borkowska, B. (2019). Regulacja. In B. Borkowska, M. Klimczak, & B. Klimczak (eds.), Ekonomia instytucjonalna. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Chrupczalski, S. (2010). Efekty zewnętrzne. Retrieved 12.02.2021 from https://www.nbportal.pl.

Demsetz, H. (2002). Information and efficiency: another viewpoint. In T. Cowen, & E. Crampton (eds.), Market failure or success: the new debate. Cheltenham?Northampton: Edward Elgar.

den Hertog, J. (1999). General theories of regulation. In B. Bouckaert, & G. de Geest (eds.), Encyclopedia of law and economics. Northampton: Edward Elgar.

European Commission. (2020). Tax receipts, alcoholic beverages, excise duty tables. Retrieved 28.06.2020 from https://ec.europa.eu.

Fal, A. (ed.) (2020). Alkohol w Polsce: kontekst społeczny, rynkowy i legislacyjny. Retrieved 07.07.2020 from https://pracodawcyrp.pl.

Fiedor, B. (2003). Działania zbiorowe w sferze zanieczyszczania środowiska i jego ochrony: próba objaśnienia na postawie teorii dóbr publicznych i teorii niedoskonałości rynku oraz teorii regulacji publicznej w gospodarce rynkowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (985).

Fogarty, J. (2004). The own-price elasticity of alcohol: a meta-analysis. Economics Discussion/Working Papers, (04?01).

Gallet, C.A. (2007). The demand for alcohol: a meta-analysis of elasticities. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 51(2). doi:10.1111/j.1467-8489.2007.00365.x.

GUS. (2001?2019). Mały rocznik statystyczny Polski 2000?2018. Retrieved 06.07.2020 from https://stat.gov.pl.

Infor. Księgowość firm. (2019). Akcyza na piwo 2020: będzie drożej niż +10%. Retrieved 06.07.2020 from https://ksiegowosc.infor.pl.

Kalińska, A. (2017). Rynek alkoholu w Polsce: 75% ceny wódki to podatki. Retrieved 06.07.2020 from https://www.money.pl.

Kay, J., & Vickers, J. (1990). Regulatory reform: an appraisal. In G. Majone (ed.), Deregulation or re-regulation: regulatory reform in Europe and the United States. London: Pinter.

Klimczak, B. (2006). Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Kulicki, J. (2020). Podatek akcyzowy: leksykon budżetowy. Retrieved 12.02.2021 from http://www.sejm.gov.pl.

Levinson, M. (1992). Nie tylko wolny rynek: odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej. Warszawa: PWE.

Lipowski, A. (2002). Ekonomiczna zawodność państwa: krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego. Ekonomista, (2).

Lipsey, R.G., Purvis, D.D., & Steiner, P.O. (1988). Microeconomics, volume 1: Economics, New York: Harper and Row.

Ogus, A. (1994). Regulation: legal form and economic theory. Oxford: Clarendon Press.

Ornstein, S.I., & Levy, D. (1983). Price and income elasticities of demand for alcoholic beverages. Recent Developments in Alcoholism, 1. doi:10.1007/978-1-4613-3617-4_18.

PARPA. (2019). Struktura spożycia napojów alkoholowych w procentach w przeliczeniu na 100% alkohol w latach 2000?2018. Retrieved 16.06.2020 from http://www.parpa.pl.

Piekarz, D. (2019). Pomiędzy PRL-em a III RP: prawne, społeczne i kulturowe aspekty polityki alkoholowej w Polsce. Retrieved from http://instytutstaszica.org.

Rumianowska, I. (2010). Normatywne a ekonomiczne ujęcie regulacji ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem roli grup interesu w ich kształtowaniu. Ekonomia i prawo. Economics and Law, 6(1). doi:10.12775/eip.2010.009.

Sadłowski, A. (2018). Przyczyny i ograniczenia interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 27.

Samuelson, W.F., & Marks, S.G. (1998). Ekonomia menedżerska. Warszawa: PWE.

Spulber, D. (1989). Regulation and markets. Cambridge: MIT Press.

Subik, P. (2019). Pijemy coraz więcej piwa. Ponad 100 litrów na głowę. Retrieved 07.07.2020 from https://dziennikpolski24.pl.

Surdej, A. (2011). Nowoczesne państwo a gospodarka rynkowa. Retrieved from https://instytutobywatelski.pl.

Surdej, A. (2014). Regulacyjne instrumenty w polityce publicznej. Studia z Polityki Publicznej, 4(4). doi:10.33119/kszpp.2014.4.4.

Tenbücken, M. (2006). The regulation of network infrastructures in the new European Union: regime similarity after two decades of reform. Doctoral dissertation, Universität Konstanz.

Treaty on the Functioning of the European Union (OJ C 202, 7.6.2016).

Viscusi, W.K., Vernon, J.M., & Harrington Jr., J.E. (1995). Economics of regulation and antitrust. Cambridge: MIT Press.

Waagenaar, A.C., Salois, M.J., & Komro, K.A. (2009). Effects of beverage alcohol price and tax levels on drinking: a meta-analysis of 1003 estimates from 112 studies. Addition, 104(2). doi:10.1111/j.1360-0443.2008.02438.x.

Walulik, J. (2013). Reforma regulacyjna: przykład transport lotniczego. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.

Wolak, J. (2015). Popyt na alkohol w Polsce: wyniki estymacji modelu QUAIDS. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 16(4).

Zmarzłowski, K., & Orłowski, A. (2014). Podatek akcyzowy z wyrobów alkoholowych jako źródło finansowania budżetu państwa w latach 1999?2012. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(2).

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

Ochocki, K. (2020). The ability of excise duty to reduce market failures in Poland. Catallaxy, 5(2), 75-86. https://doi.org/10.24136/cxy.2020.007

Issue

Section

Articles