“Mechanics in its historical development” according to professor Feliks Kucharzewski

  • Wacław Szczęśniak Lublin University of Technology
  • Magdalena Ataman Warsaw University of Technology
Keywords: development, mechanics

Abstract

The article discussed the brochure titled "Mechanics in its historical development" authored, active in the inter-war period, historian of techniques, professor Feliks Kucharzewski, published in 1936. In addition, other important literature items, above all the books, of this author were cited. Among them translation of the epochal work of Galileo "Conversations and mathematical construc-tions in the field of two new skills in mechanics and local movements" (1638). A comprehensive bibliography regarding the object of consideration is also provided.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Banach S., Mechanika, tom I i II. Czytelnik, Warszawa, 1950.

Barré de Saint-Venant A., Principes de mécanique fondes sur la cinématique, Paris 1851.

Bouffałł S., Nauka mechaniki. Wydawnictwo Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowem Imienia Mianowskiego. Warszawa-Pałac Staszica MCMXXIII, 1923.

Czopowski H., Mechanika teoretyczne. Tom I-IV, (statyka, kinematyka, dynamika punktu materialnego, dynamika układów). Wydawnictwa Naukowe Komisji Wydawniczej Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, Wyd. drugie, Warszawa, 1921, (wydanie I rok 1911).

Czopowski H., Słowo wstępne do wykładów mechaniki ogólnej. Nakładem Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1916.

Czopowski H., Statyka analityczna. Tom V. Komisja Wydawnicza, Warszawa, 1933.

Dąbrowski K., Stephen Timoshenko – ojciec mechaniki stosowanej (okres przedemigracyjny). Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Styczeń-Luty 2009, str.86-88.

Dugas R., History of mechanics. (tłumaczenie z oryginalnego wydania francuskiego Histoire de la mécanique, Dunod, Éd. du Griffon Neuchatel 1950).Central Book Co. N.Y., 1955 and Dover Pub. 2002.

Dugas R., La mécanique au XVIIe siecle. Neuchatel, Paris 1954.

Duham P., Étude sur Léonardo de Vinci. Vol. 1-3. Hermann éd., Paris, 1906, 1909 et 1913.

Duham P., La Théorie physique. Chvalier et Riviére éd., Paris 1903.

Duham P., Le systeme du monde. Vol. I et II, Hermann, Paris 1913.

Duham P., Les Orgines de Statique. Vol. 1 et 2, Hermann éd., Paris, 1905.

Duhem P., L'Évolution de la mécanique, Joanin éd., Paris, 1903. Istnieje tłumaczenie polskie "Ewolucja mechaniki". Ed. Wiadomości Matematyczne. Drukarnia J. Sikorskiego, Warszawa, 1904.

Fabian O., Zarys mechaniki analitycznej jako wstęp do fizyki umiejętnej. Lwów, 1886, Nakładem Towarzystwa Pedagogicznego.

Findeisen W., Dietrich M., Woźnicki J., Myśli o Uczelni i Społeczności Akademickiej. OWPW, Warszawa 2001.

Franke J.N., Mechanika teoretyczna. Biblijoteka Matematyczno-Fizyczna, Warszawa 1889.

Galileusz G., Dialog o dwu najważniejszych układach świata, Ptolemeuszowym i Kopernikowym. PWN, Warszawa, 1953; patrz również: Rozmowy i dowodzenia matematyczne w zakresie dwóch nowych umiejętności dotyczących mechaniki i ruchów miejscowych (r.1638 w tłumaczeniu F. Kucharzewskiego). Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Instytutu Popierania Nauki, Pałac Staszica, Warszawa 1930.

Germain S., Remarques sur la Nature, les Bornes et l’étendue de la question Des Surfaces Élastiques et Équation Générale de ces Surfaces. Huzard-Courcier. Paris 1826.

Grotowski M., Sadzewiczowa M., Werner W., Ziemecki S., Dzieje rozwoju fizyki w zarysach. Nakładem Redakcji "MATHESIS POLSKIEJ", Atlas, Warszawa, 1931.

Gutowski R., Mechanika teoretyczna – zarys stanu i perspektywy rozwoju w Polsce. Nauka Polska, 10, 1979, str. 317.

Huber M.T., Co dała nam mechanika klasyczna? stron 37. Spółdzielnia Wydawnicza "Meta", Katowice 1948.

Huber M.T., Kinematyka i dynamika. Rozdziały poradnika "Technik", stron 90, Warszawa 1926.

Huber M.T., Kinematyka i dynamika. stron XI + 292. Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1950.

Huber M.T., Mechanika ogólna i techniczna. PWN, Warszawa, 1971.

Huber M.T., Mechanika ogólna. Rozdział "Podręcznika Inżynierskiego", stron 107, Lwów i Warszawa 1927.

Huber M.T., Mechanika w Związku Radzieckim. Przegląd Mechaniczny. Warszawa 1950.

Huber M.T., Mechanika; Wiadomości wstępne z rachunku wektorowego; Kinematyka punktu; Kinematyka ciała sztywnego. Mechanik, Warszawa 1946.

Huber M.T., Momenty bezwładności i zboczenia; Kinetyka układów materialnych; Tarcie; Teoria maszyn prostych. Mechanik, Warszawa 1948.

Huber M.T., O znaczeniu mechaniki i jej nauczaniu. Przegląd Techniczny, Warszawa 1928.

Huber M.T., Podstawy dynamiki; Dynamika punktu materialnego; Kinetyka punktu materialnego w układzie bezwzględnym; Kinematyka punktu materialnego w układzie względnym; Momenty i środki masy; Statyka układów materialnych. Mechanik, Warszawa 1947.

Jemielita G., Profesor Witold Nowacki (1911-1986) – życie i twórczość. OWPW, Warszawa 2008. Patrz również I Kongres Mechaniki Polskiej, Referat Plenarny Profesor Witold Nowacki (1911-1986)- życie i twórczość. OWPW Warszawa, Sierpień 2007, stron 96.

Jubileusz 70-lecia profesorów Andrzeja Gomulińskiego, Marka Witkowskiego, Wojciecha Żółtowskigo. OWPW Warszawa 2006 r.

Kajfasz S., Wacław Olszak, Inżynier-Naukowiec-Dzieło. Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa 2013 r.

Księga Jubileuszowa Profesora Zbigniewa Kączkowskiego. OWPW Warszawa 1996, również 2006 r. i 2011 r.

Księga Jubileuszowej prof. dra inż. Witolda Wierzbickiego. PAN, PWN Warszawa 1959 r.

Księga Konferencyjna. Rok Jubileuszowy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 2005-2006. Tom I i II. OWPW, Warszawa 2005.

Kucharzewski F., Mechanika w swym rozwoju historycznym. Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa, 1924.

Kucharzewski F., Mechanika w swym rozwoju historycznym. Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa, 1924.

Lagrange J.L., Mécanique analitique. Paris, 1788 Édition post-hume 1853-1855. Istnieje rosyjskie tłumaczenie Lagrange’a: Analiticzeskaja Miechanika wydana w dwóch tomach. Gosteichizdat, Moskwa – Leningrad, 1950.

Lewiński T., Dydaktyka teorii płyt i powłok sprężystych na sekcji Teoria Konstrukcji Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Polska Mechanika u Progu XXI Wieku. Warszawa-Kazimierz 2001, str.83-94.

Mach E., Sciennce of mechanics. Open Court Publishing Company, Chicago, 1902 (tłumaczenie z oryginału niemieckigo, Mach E., Die Mechanik in ihrer Entwicklung, historich kritisch dargestellt. Brockhaus ed., Leipzig 1883-1908.)

Mazurkiewicz D., Mazurkiewicz Z., Polskie tradycje w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej. Kwartalnik historyczny nauki i techniki (materiały i doniesienia), 18, 1, 1973, str. 123-144, patrz również Mechanika Teoretyczna i Stosowana, t. 15, z.3, 1977 str. 299-313 oraz Inżynieria i Budownictwo nr 12, 1978 str. 441-445.

Mazurkiewicz D., Mazurkiewicz Z., Z dziejów polskiej mechaniki do 1918 roku. Konferencja Naukowa Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1977, str.31-62.

Michałowski K., Mechanika grecka. Biblioteka Meandra. Z zasiłku Min. Szkol. Wyższego., Warszawa 1952; istnieje również "Technika grecka", wydana przez PWN w 1959 roku tego Autora.

Miechanika w ZSRR za 50 let, t. 1-3. Nauka, Moskwa, 1969 1970.

Mieszczerskij I.W., Kurs tieoreticzeskoj miechaniki. Gostiechizdat, Moswa-Leningrad 1930 cz.1 202 strony oraz cz.2 245 stron.

Mieszczerskij I.W., Raboty po miechanikie tieł pieremiennoj massy. Gostechizdat, Moskwa, 1949, 1952.

Mieszczerskij I.W., Zbiór zadacz z mechaniki, PWN, Warszawa 1963, (ostatnie rosyjski 36-te wyd. ukazało się w 1986, Nauka, Moskwa, zupełnie zmienione).

Nagórski R., Szcześniak W., Mechanika Teoretyczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1993, t. 1-2.

Nagórski R., Zarys mechaniki teoretycznej, Skrypt uczelniany PW, Warszawa 1987, 1992 i 1999.

Navier L.M., Résumé des Leçons de la Résistances de Corps Solides avec des notes et des appendices par Barré de Saint-Venant. Tom 1-3. Dunod, Paris 1831, 1864.

Niewęgłowski G.H., Kurs Mechaniki Rozumowej. Tom I i II. Nakładem Właściciela Biblioteki Kórnickiej. Paryż, 1873 i 1876.

Piłatowicz J., Poczet Rektorów. Tradycja i współczesność Politechniki Warszawskiej 1826-2001. OWPW, Warszawa 2001.

Piłatowicz J., Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. OWPW, Warszawa 1999.

Poinsot L., Éléments de Statique. Volland, Paris 1811.

Poisson D., Traité de Mécanique. Tom I, I. Bachelier, Paris 1833. Także: A Treatise of Mechanics. Vol I and II. Longman, London 1842.

Przeborski A., Wykłady mechaniki teoretycznej, tom I, II. Kasa im. Mianowskiego, Warszawa, 1930, 1935.

red. Grigorjan A.T., Pogrebysskij I.B, Istoria miechaniki s konca XVIII wieka da serediny XX wieka. Nauka, Moskwa 1972.

red. Grigorjan A.T., Pogrebysskij I.B, Istorja miechaniki s drewniejszych wremien do konca XVII wieka. Nauka, Moskwa 1971.

Routh E.J., A Treatise on Dynamics of Particle. Cambridge at the University Press, 1898.

Routh E.J., Advanced dynamics of a system of rigid bodies. Dover Publications, t.1 5, N.Y., 1955. (istnieje tłumaczenie rosyjskie w dwóch tomach).

Routh E.J., Dynamics of a System of Rigid Bodies. Part I and Part II. MacMillan and Co. 1905.

Routh E.J., Elementary dynamics of a system of rigid bodies. McMillan and Comp., London, 1882 (istnieje tłumaczenie rosyjskie Dynamics of a system of rigid bodies, Macmillan, London, 1905"), Raus E.D., Dinamika sistemy twierdych tieł. t. 1 i t. 2. Nauka, Moskwa, 1983 r.).

Routh E.J., Statyka teoretyczna. Skład Główny Księgarni E. Wendego i S-ki, Warszawa, 1916, tłumaczenie I-go tomu drugiego wydania amerykańskiego pięciotomowego dzieła Routh’a A treatise on analytical statics tłum. przez Prof. Zygmunta Straszewicza w serii przedwojennej „Wiedza Fizyczna” wyd. z zapomogi Kasy Pomocy dla osób pracujących na polu naukowym im. Dr J. Mianowskiego.

Smolarczyk L., Pewien sposób wyprowadzenia wzoru na przyspieszenie Coriolisa. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Budownictwo nr 28, 1974, str. 71-76.

Soderberg R., Stephen Timoshenko – a biographical memoir. National Academy of Science. Washington 1982.

Staniewicz L. (red.), Politechnika Warszawska 1915-1925. Warszawa 1925. WN MWRiOP.

Straszewicz Z., Mechanika, cz. 1 Statyka, cz. 2 Kinematyka, cz. 3 Dynamika. Warszawa 1916, Skład Główny Komisji Wyd. PW, Warszawa 1917-1923.

Straszewicz Z., Mechanika. Wykład przystępny Roberta S. Balla. Polska Składnica Pomocy Szkolnych. Warszawa 1922.

Straszewicz Z., Nauka o ruchu. Gebethner i Wolff, Warszawa, 1918, oraz wyd. II, Lwów 1923, Zakład Narodowy im Ossolińskich.

Straszewicz Z., Statyka wykreślna. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów PW, Warszawa, 1923.

Straszewicz Z., Zbiór zadań z cynematyki. Warszawa 1924.

Straszewicz Z., Zbiór zadań z mechaniki. Nakładem Komisji Wydawniczej Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów PW. Warszawa 1921.

Szcześniak W., Ataman M., Analiza nieliniowego równania ruchu wahadła cykloidalnego Ch. Huygensa. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 3(23), 2005, str. 485-490.

Szcześniak W., Ataman M., Cztery wybrane zadania z dynamiki analitycznej. "Theoretical Foundations of Civil Engineering XIV", Warsaw 2006, pp. 363-372.

Szcześniak W., Ataman M., Drgania swobodne sztywnego cylindra eliptycznego. "Theoretical Foundations of Civil Engineering XVIII", Warsaw 2010, pp. 297-306.

Szcześniak W., Ataman M., Drgania własne krążka w ruchomej obręczy eliptycznej. XIX Slovak-Polish-Russian Seminar, Proceedings, Moscou, 2010, pp. 147-152.

Szcześniak W., Ataman M., Dynamika obręczy, krążka i kuli z punktem materialnym. XX Slovak-Polish-Russian Seminar, Proceedings, Żylina-Warszawa, 2011, pp. 304-313.

Szcześniak W., Ataman M., Dynamika sztywnych kul w ruchu złożonym. Logistyka 6/2011, str. 3625-3632.

Szcześniak W., Ataman M., Instantaneous change of constrains in mechanics. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, 10th International Conference "Computer Systems Aided Science, Industry and Transport" TRANSCOMP 2006, str. 319-328.

Szcześniak W., Ataman M., Kozyra Z., O uderzeniu plastycznym czterech prętów przegubowych w sztywne podłoże. "Theoretical Foundations of Civil Engineering XII", Warsaw 2004, pp. 399-408.

Szcześniak W., Ataman M., Kwaśniewski L., Dynamic analysis of liquid motion in a tank using hoop and ball method with damping. Computer System Aided Science and Engineering work in Transport, Mechanics and Electical Engineering. Monograph No 122, Radom 2008, pp. 517-522.

Szcześniak W., Ataman M., Kwaśniewski L., Pewne przypadki trajektorii punktów materialnych w ruchu złożonym. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, 11th International Conference "Computer Systems Aided Science, Industry and Transport" TRANSCOMP 2008, Monograph No 122, str. 13-20.

Szcześniak W., Ataman M., Nauczanie mechaniki teoretycznej w USA i krajach Unii Europejskiej. Księga pokonferencyjna konferencji „Mechanika Konstrukcji w przedmiotach Zawodowych”, Wisła 1999, str. 113-115.

Szcześniak W., Ataman M., O zderzeniach układów kul pomiędzy sobą i podłożem. "Theoretical Foundations of Civil Engineering XIII", Warsaw 2005, pp. 601-610.

Szcześniak W., Ataman M., Pewien sposób wyprowadzania równa Lagrange'a drugiego rodzaju. Slovak-Polish-Russian Seminar, Proceedings, Żylina-Warszawa, 2011, pp. 140-145.

Szcześniak W., Ataman M., Pierwsze zbiory zadań z mechaniki teoretycznej w języku polskim. Autobusy 6/2016, str. 700-702.

Szcześniak W., Ataman M., Prawo zachowania pędu w zadaniach hydromechaniki występujących w mechanice teoretycznej. "Theoretical Foundations of Civil Engineering XIX", Warsaw 2011, pp. 249-256.

Szcześniak W., Ataman M., Swobodne drgania nieliniowe sztywnej tarczy półkolistej oraz pół obręczy na sztywnym podłożu. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 3(23), 2005, str. 491-498.

Szcześniak W., Ataman M., Wybrane zadania z dynamiki układu dwóch sztywnych kul. Logistyka 6/2011, str. 3619-3624.

Szcześniak W., Ataman M., Wybrane zagadnienia podwieszonych sztywnych belek pod wpływem nagłej zmiany więzów. XIX Slovak-Polish-Russian Seminar, Proceedings, Moscou, 2010, pp. 153-158.

Szcześniak W., Ataman M., Zagadnienie własne drgań skrętnych układów podwieszonych."Theoretical Foundations of Civil Engineering XVIII", Warsaw 2010, pp. 307-312.

Szcześniak W., Ataman M., Zastosowanie pakietu Mathematica w mechanice analitycznej. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 1(17), 2003, str. 617-626.

Szcześniak W., Ataman M.: O pewnych zadaniach w mechanice analitycznej. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 2(20), 2004, str. 259-264.

Szcześniak W., Bojanowski C., Zakrzewski P., O ruchu drgającym punktu materialnego w polu siłowym. "Theoretical Foundations of Civil Engineering XII", Warsaw 2004, pp. 409-422.

Szcześniak W., Dynamika analityczna i <> w zadaniach i przykładach obliczeniowych. OWPW, Warszawa 2005, 2010.

Szcześniak W., Dynamika teoretyczna dla zaawansowanych. OWPW, Edyt. I, Warszawa 2007.

Szcześniak W., Dynamika teoretyczna w zadaniach dla dociekliwych. OWPW, Ed. I, Warszawa 2010.

Szcześniak W., Mechanika klasyczna, analityczna i MATHEMATICA w zadaniach i przykładach obliczeniowych. OWPW, Warszawa 2003.

Szcześniak W., Mechanika teoretyczna i analityczna na przełomie wieków. Księga konferencyjna Polska mechanika u progu XXI wieku, Kazimierz Dolny, listopad 2001, OWPW, Warszawa 2001 str.11-56.

Szcześniak W., Mechanika teoretyczna i mechanika analityczna na przełomie XX i XXI wieku. Polska Mechanika u Progu XXI Wieku. Warszawa-Kazimierz 2001, str. 11-56.

Szcześniak W., Mechanika, 100-lecie Odnowienia Tradycji Wydziału Inżynierii Lądowej OWPW Warszawa 2015.

Szcześniak W., Nagórski R., Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej, Dynamika. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997, 2008.

Szcześniak W., O historii zbioru zadań z mechaniki teoretycznej I.W. Mieszczerskiego. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 1(17), 2003, str. 613-616.

Szcześniak W., O nauczaniu mechaniki teoretycznej w Rosji, Związku Radzieckim i Federacji Rosyjskiej. Księga pokonferencyjna konferencji „Mechanika Konstrukcji w Przedmiotach Zawodowych”. Wisła 1999, str.101-112.

Szcześniak W., Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej, Kinematyka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001 i 2006.

Szcześniak W., Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej, Statyka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999.

Sztark W., Zarys mechaniki jako wstęp do balistyki. t. 1 i 2. Nakładem Instytutu Badań Materiałów Uzbrojenia, Warszawa, 1935.

Timoshenko S.P., Elements of Strength of Materials. Van Nostrand, New York, 1935,1940,

Timoshenko S.P., Gere J.M., Mechanics of Materials. Van Nostrand, New York, 1972 (wyd. ros. 1976).

Timoshenko S.P., Lessels J.M., Advance Dynamics. McGraw Hill Company, New York 1948.

Timoshenko S.P., Strength of Materials. Part.1 and part.2, Van Nostrand, New York, 1930,1941, 1955, 1956. (polskie tłumaczenie M.T. Huber 1921 i 1931).

Timoshenko S.P., The Collected Papers of Stephen P. Timoshenko. McGraw-Hill, New York, 1953.

Timoshenko S.P., Young D.H., Engineering Mechanics. Dynamics. Mc-Graw Hill, 1937.

Timoshenko S.P., Young D.H., Engineering Mechanics. Statics, Dynamics. McGraw-Hill Company , New York 1937, 1940, 1951,1956.

Timoszenko S.P., Kurs Wytrzymałości Materiałów. (przekład M.T. Huber), Książnica-Atlas, Warszawa-Lwów, 1921 i 1931.

Timoszenko S.P., Procznost’ i kolebanija elementow konstrukcji. Nauka, Moskwa 1975 r.

Timoszenko S.P., Staticzeskije i dynamiczeskije Problemy teorii uprugosti. Nauka, Moskwa 1971, pod redakcją E.I. Grigoljuka, przedruk prac Timoszenki dotyczących stateczności. Naukowa Dumka, Kijów 1975.

Timoszenko S.P., Vospominania. Izd. Obiedinienija. S-Petersburskich Politechnikow, Vetchorine E.A., Boulogne-sur-Seine, France. Copyringht by the Autor, 1963. Przekład angielski. Timoshenko S.P., As I Remember. Van Nostrand, 1968, Wydanie rosyjskie. Timoszenko S.P., Vospominania. Kijew, Naukowa Dumka, 1993.

Timoszenko S.P.; Ustojczywost stierzniej płastin i obołoczek. Nauka, Moskwa 1971, pod redakcją E.I. Grigoljuka.

Ulmer A., Doktorzy Honoris Causa Politechniki Warszawskiej. OWPW, Warszawa 2000.

Wagner A.A., Architektura Politechniki Warszawskiej. OWPW, Warszawa 2001.

Wiśniakowski P., Mechanika teoretyczna. OWPW, Warszawa 2001.

Wiśniakowski P., Mechanika teoretyczna. Zbiór 123 prostych zadań. OWPW, Warszawa, 2005.

Wojewódzki W., Teoria konstrukcji. Polska Mechanika u Progu XXI Wieku. Warszawa-Kazimierz 2001, str.79-82.

Wojnicz-Sianożęcki J., Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa, 1917; (pierwsze w języku polskim tego typu opracowanie i wydanie, 714 zadań z odpowiedziami, 532 rysunki w tekście), Biblioteka Inst. Mech. Konstr. Inż. P.W.

Wróblewski A.K., Historia fizyki od czasów najdawniejszych do współczesności. PWN, Warszawa, 2006.

Wróblewski A.K., Historia fizyki. PWN, Warszawa 2011.

Wundheiler A., Równania różniczkowe, geometria różniczkowa, pierwsze wiadomości jako wstęp do ćwiczeń z mechaniki teoretycznej. Nakładem Komisji Wydawniczej Koła Matematyczno-Fizycznego Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1934.

Wundheiler A., Zadania z mechaniki teoretycznej. Nakładem Komitetu Wydawniczego Podręczników Akademickich, Warszawa – Pałac Staszica, 1937.

Zarankiewicz K., Kartki z dziejów mechaniki. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1958.

Zarankiewicz K., Mechanika teoretyczna, tom 1-3. PWN, Warszawa, 1963, 1966.

Published
2018-06-30
Section
Articles