Selected Issues Concerning Transposition to the Polish legal order of the Directive 2014/94/EU of the 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure

  • Sebastian Rudnik Lodz University of Technology
Keywords: EU, fuel, infrastructure

Abstract

The paper aims to present selected issues of transposition into the Polish legal order of the Directive 2014/94/EU on the deployment of alternative fuels infrastructure. The article presents the systematics of the Directive 2014/94/EU. The definitions of alternative fuels and electric vehicle functioning on the grounds of the Directive 2014/94/ EU will also be presented as well as the manner of their transposition into the Polish legal order in the Act of 11 January 2018 on electromobility and alternative fuels.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ciekły gaz ziemny (ang. Liquefied Natural Gas).

COM/2011/0144-https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A52011DC0144

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

Dz. U. z 2018 r., poz. 317.

Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 1.

Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014.

Dz. Urz. UE L 55 z 28.2.2011, s. 13.

http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/pdf/complet_en.pdf

Skroplony gaz ziemny (ang. Compressed Natural Gas).

t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1040 z poźn. zm.

t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.

t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 427.

tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.

Transeuropejska Sieć Transportowa – TEN-T uregulowana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, str. 1—128).

Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, str. 1, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/096565BD5CEBB1EAC125820C0040A25F/%24File/2147-uzas.docx.

Published
2018-06-30
Section
Articles