Free public transport as a way to minimize the negative effects of transport congestion in cities

  • Tomasz Siedlecki University of Lodz
Keywords: transport congestion, urban logistics, sustainable transport, urban transport, free public transport

Abstract

The article presents the causes and effects of road congestion in cities and solutions that minimize the negative effects of transport congestion. One of the given ways is to introduce free public transport. This article presents the conditions for the implementation of free public transport, its positive and negative sides and examples of Polish cities that have decided to apply such a solution.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baryda A., Kraszewski A., Transport publiczny – zagrożenie czy szansa dla środowiska, „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 7-8.

Bauer M., Wydzielone pasy autobusowe realizacją uprzywilejowania pojazdów transportu publicznego w ruchu, „Transport Miejski i Regionalny” 2012, nr 2.

Bełch P., Transport samochodowy – numer 1 wśród przewozów towarowych i pasażerskich, w: Lewandowski J., Jałmużna I. (red.), Skuteczna logistyka warunkiem rozwoju regionów i przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.

Bezpłatna Komunikacja Miejska w Polsce, https://www.facebook.com/bezplatnakomunikacjamiejskawpolsce/photos/pb.1640168009540868.-2207520000.15232581-96./2504847496406244/?type=3&theater, 07.04.2018 r.

Bieńczak M., Fierek Sz., Kruszyński M., Żak J., Wielokryterialna ocena tramwajów przeznaczonych do obsługi systemu transportu publicznego, w: Bukowski L. (red.), Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2009.

Bylinko L., Owsiak D., Kubański M., Logistyka miejska – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, w: Zarządzanie XXI wieku, tom II. Zarządzanie logistyką i jakością, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012.

Ciastoń A., Sapoń G., Prędkość komunikacyjna pojazdów w miejskim transporcie zbiorowym, „Transport Miejski i Regionalny” 2006, nr 10.

Cichosz M., Innowacje w logistyce miejskiej – Zrównoważony transport publiczny, w: Witkowski J., Skowroński A. (red.), Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 383 „Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.

Ciesielski M., Koszty kongestii transportowej w miastach, Zeszyty Naukowe – Seria II, Prace doktorskie i habilitacyjne, Zeszyt nr 87, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań

Dąbek P., Transport zbiorowy jako podstawa atrakcyjności centrum miasta, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 1.

Dybalski J., Skąd się bierze smog i jak bardzo winne są auta?, http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/skad-sie-bierze-smog-i-jak-bardzo-winne-sa-auta-53970.html, 03.04.2018.

Dydkowski G., Publiczne finansowanie miejskiego transportu zbiorowego w największych miastach w Polsce – analiza porównawcza, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 187.

Dydkowski G., Tomanek R. (red.), Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.

Grzelec K., Bezpłatna komunikacja miejska – cele oraz uwarunkowania jej wprowadzenia i funkcjonowania, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 4.

Gwarda K., Kształtowanie zrównoważonej mobilności na przykładzie miasta Gdynia, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” 2015, nr 12.

Hanna N., Dodge M. R., Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa 1997.

Igliński H., Kongestia transportowa w Poznaniu i wybrane sposoby jej ograniczenia, „Transport Miejski i Regionalny” 2009, nr 3.

Karoń G., Transport w logistycznym łańcuchu dostaw a zatłoczenie komunikacyjne miast i aglomeracji, w: Kowalska S., Markusik S. (red.), Sprawność i efektywność zarządzania łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2011.

Kauf S., Logistyka jako narzędzie redukcji kongestii transportowej w miastach, „LogForum” 2010, tom 6, nr 1.

Kauf S., Logistyka miasta a technologie smart, „Studia miejskie” 2012, tom 6.

Kauf S., Problemy komunikacyjne a lokalizacja przedsiębiorstw logistycznych – nowe zagadnienie zintegrowanego planowania rozwoju miasta, w: Kauf S. (red.), Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

Kotler P., Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.

Koźlak A., Gospodarcze, społeczne i ekologiczne skutki kongestii transportowej, w: Sokołowski J., Żabiński A. (red.), Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 402 „Polityka ekonomiczna”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.

Majewski B., Integracja przesiadek w komunikacji autobusowej i tramwajowej na przykładzie planów przebudowy węzła Ogrody i Żeromskiego w Poznaniu, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 3.

Mazur M., Winiarska A., Rozwój zrównoważonego transportu oraz zwiększanie mobilności w mieście na przykładzie Krakowa, w: Białowąs K., Włodek W. (red.), TransLogistics 2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.

Müller M., Volkamer A., Leitfaden städtischer Güterverkehr, Verkehrsclub Deutschland, Berlin 2006.

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, Raport NIK, Warszawa 2014.

Piasecki S., Podstawy logistyki. Tom II. Transport, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2009.

Reynolds J., Zero-Fare Public Transport, Transport Planning and Policy, https://jreynold.files.wordpress.com/2010/05/zero-fare.pdf, 06.04.2018.

Sokołowicz M., Przygodzki Z., Logistyka miejska i transport zrównoważony, w: Nowakowska A. (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Starowicz W., Zarządzanie mobilnością wyzwaniem polskich miast, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 1.

Szołtysek J., Przesłanki osiągnięcia sukcesu przy wdrażaniu systemów dostaw ładunków w miastach (refleksje na tle dyskusji), „Transport Miejski i Regionalny” 2007, nr 11.

Tomanek R. (red.), Ceny transportu miejskiego w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.

Tundys B., Logistyka miejska, Difin, Warszawa 2008.

Wyszomirska-Góra M., Psychologiczne determinanty wyboru środka transportu w codziennych podróżach miejskich, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 1.

Wyszomirski O., Analiza przesłanek celowości wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1979.

Załoga E., Kłos-Adamkiewicz Z., Wartość usługi dla pasażera w świetle badań użytkowników transportu regionalnego, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 5.

Zamkowska S., Przeciwdziałanie kongestii w miastach, „Transport Miejski i Regionalny” 2008, nr 11.

Published
2018-09-07
Section
Articles