Modern directions of European Union’s Common Transport Policy in the context of sustainable development

  • Karolina Kuklińska University of Wroclaw
Keywords: European Union transport policy, sustainable transport policy, development trends

Abstract

The aim of the article is to indicate the main directions of the European Union's Common Transport Policy in the context of sustainable development. The article discusses the legal framework of the Common Transport Policy of the European Union as shared competence and characterizes the concept of sustainable development from the perspective of primary EU law. Further, the critical analysis of current challenges imposed on the sustainable transport is conducted from the perspective of technology, environmental protection and societal issues, focusing on their impact on the further actions of the European Union in this area.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biała Księga Europejski polityka transportowa na 2010: czas podjąć decyzję. COM(2001)370.

Biała Księga w sprawie przyszłego rozwoju wspólnej polityki transportowej. COM(1992)0494.

Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. COM(2011)144.

Briefing: Automated vehicles in EU: http://www.europarl.europa.eu/RegData/ (dostęp: 30.03.2018).

Ciepaj E., Kulińska E., Finansowanie z funduszy unijnych systemów telematycznych dedykowanych dla logistyki miejskiej w Polsce, „Logistyka” 2015, nr. 6.

Document No. 2 (informal) of March 14th, 2017, Economic Commission for Europe, Inland Transport Comittee, Global Forum for Road Traffic Safety, Seventy-fourth session: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp1/ECE-TRANS-WP1-2017-Informal-2e.pdf [dostęp: 30.03.2018].

Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI w., „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” (2011), nr 10.

Dyr. T., Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w., „Technika Transportu Szynowego” (2010), nr 10.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23.4.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Renewable_energy_statistics (dostęp: 30.03.2018)

Finger M., Nadia B., Kupfer D., EU Transport Policy, “Transportation and economy [Un'yu to Keizai]” 2015, nr 5.

Komunikat Komisji z 16 stycznia 2018 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków. COM/2018/033.

Lesiak P., Wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw transportowych, „Transport Samochodowy” 2010, nr. 1.

Macrory R., Principles of European Environmental Law, International Specialized Book Service Incorporated, 2004.

Majewska M., Prawne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej, Białystok 2016.

Płaca minimalna dla kierowców w UE: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/placa-minimalna-dla-kierowcow-w-ue-propozycja-ke/ff4fnw (dostęp: 30.03.2018)

Raczyńska-Buława R., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie: założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2016, Nr. 10.

Raport Komisji Europejskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. COM (2017) /33.

Rozporządzeniu nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. (L 300/72) dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Wolf S., Briefcase on European Community Law, London-Sydney 1999.

Zalega K., Znaczenie biopaliw i systemu ich certyfikacji, „Kontrola Państwowa” 2017, nr 10.

Published
2018-09-07
Section
Articles