Security of children during public bus travel

Authors

  • Magdalena Płachecka University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2017.018

Keywords:

safety on road, tourist bus, road transport

Abstract

Safety aspect of children in public transport represents broad area of divagation in the light of realized initiatives, programs, actions of institutions on public administration organs as well as legitimatizing legal references. The key role of providing safety for children during bus trips belongs to the driver who is responsible for the transport of people, his psychomotor conditions, and technical aspects of the vehicle. The aim of this article is to present and evaluate actions taken in favor of improving children's safety especially taking into consideration public bus transport. Actions and inititives on the national level are discussed in this article which has a significant effect on improving safety on our roads.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bezpieczny wyjazd na zieloną szkołę, Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców, Informacja prasowa, Warszawa, 24.04.2017 r.
Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2011, nr 10.
Dyr T., PKS w Ostrowcu Św. SA sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2010, nr 1-2.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, KOM (2010) 389.
Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 10.
Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie: założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2016, nr 10.
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85: Dz. Urz. WE L 102 z 11.4.2006, str. 1-14.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych: Dz. U. 2002, Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.
Wypadki drogowe w 2015 roku w Polsce, Biuro Ruchu Drogowego KGP - Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2015.

Downloads

Published

2017-05-31

Issue

Section

Articles