Risk assessment of international urban logistics projects on the Low Carbon Logistics example

  • Kinga Kijewska Maritime University of Szczecin
  • Monika Krupa Maritime University of Szczecin
  • Stanisław Iwan Maritime University of Szczecin
Keywords: risk management, urban logistics, low-emission economy

Abstract

The main purpose of the article is to assess the risk of international projects on the Low Carbon Logistics example. In accomplishing the goal, an analysis of the risks could have an impact on the project implementation. The risks were selected by a group of experts chosen from participants of the project. People opinion directly related to the project, oriented in the realities of its implementation largely validates the results of the analysis. In the next step identified risk groups were developed for the next assessment,. Thanks to that authors select those of them which, have a large impact on the success of the project and a high probability of occurrence. These activities enabled the creation of a risk matrix for the internal assessment of the Low Car-bon Logistics project..

Downloads

Download data is not yet available.

References

Czajkowska K., Metody identyfikacji ryzyka w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwie, Journal of Modern Management Proces, nr 1(2)/2017 s. 45; fi-le:///C:/Users/wej%C5%9Bcie/Downloads/33-113-1-PB.pdf; (na dzień 02.01.2018r.)

Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003r., s. 136

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe ,metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997r., s.234

Logistyka niskoemisyjna. Księga dobrej praktyki, http://lcl-project.eu/wp-content/uploads/ 2017/02/Deliverable-no.-4.1-LCL-Good-Practice-Book.pdf, na podstawie A. Mckinnon, Sh. Browne, A. Whiteing, Gren Logistics. Improving the Environmental Sustainability of Logistics. KOGAN page 2010, s. 372, ISBN 978-0-7494-5678-8

Marciniak S. Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013r., s. 341

Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, s. 21; https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/audytor/kontrolazarzadcza/podr%C4%99cznik_zarzadzanie_ryzykiem_w_sektorze_publicznym.pdf (na dzień 02.01.2018r.)

Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, s. 21; https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/audytor/kontrolazarzadcza/podr%C4%99cznik_zarzadzanie_ryzykiem_w_sektorze_publicznym.pdf; (na dzień 02.01.2018r.)

Rogalska M., Prognozowanie metodą delficką – metoda oceny prawidłowości prognoz, Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 3 (157) 2010, s. 152

Skorupka D., Kuchta D., Górski M., Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Wrocław 2012r., s. 62; http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/zarz%C4%85dzanie%20ryzykiem%20w%20projekcie%20-%20po%20korekcie.pdf (na dzień 02.01.2018r.)

Stoner J.A.F., Wenkel Ch., Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997r., s. 512

Sudoł S., Delficka metoda badawcza, Zarządzanie. Teoria i Praktyka 17 (3) 2016r., s. 70

Szołtysek J., Logistyka miasta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016r., s.34

Wirkus M., Kusio E., Zarządzanie interesariuszami jako czynnik sukcesu innowacyjnego projektu, Nauki o zarządzaniu 3(28)/ 2016r., s. 133

Zarzecki D., Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 690, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca S.A., Kraków 2012r., s.83

Ziarkowski R., Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004r., s. 17

Published
2019-02-28
Section
Articles